ارتش سوریه در ۳ کیلومتری گذرگاه راهبردی «نصیب» در مرز با اردن

مهر

ادامه مطلب

view:15 منبع: خبرپو - 3 ماه پیش