ارتش سوریه در ۳ کیلومتری گذرگاه راهبردی «نصیب» در مرز با اردن

مهر

ادامه مطلب

view:3 منبع: خبرپو - 1 ماه پیش