احیا و نوسازی بافت های فرسوده باید تبدیل به یک جریان شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: دولت های گذشته وفعلی کارنامه خوبی دراحیا و نوسازی بافت های فرسوده ندارند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: پارس - 4 ماه پیش