احضار زنجانی برای روشن شدن صحت ادعای سایر متهمان غیرعلنی شدن دادگاه بررسی می‌شود

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران درباره احضار بابک زنجانی به شعبه 28 و اینکه آیا زیبا حالت منفرد هم احضار شده است؟گفت: فقط زنجانی آن هم برای روشن شدن ادعای متهمان احضار شد.

ادامه مطلب

view:88 منبع: فارس - 1 سال پیش