اجرای مرمت تابلوی نقاشی قهوه خانه ای موزه گرمابه پهنه سمنان

تابلوی نقاشی قهوه خانه ای موزه گرمابه پهنه سمنان برای مرمت و حفاظت به پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی كشور منتقل شد.

ادامه مطلب

view:156 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش