اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز عشایر کشور معوقه بانکی ندارند

قندالی گفت:طرح زنجیره گوشت قرمز اجرا شده و تاکنون یک میلیون راس دام در کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش