اجرای سامانه آبیاری تیپ در شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: برای مصرف بهینه آب کشاورزی ۵۰ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان به سامانه آبیاری تیپ تجهیز شد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش