اتفاق ویژه برای مسلمان در بازی با سپاهان!

محسن مسلمان برای اولین بار در فصل جاری، 90 دقیقه نیمکت نشین بود.

ادامه مطلب

view:37 منبع: پارس - 4 ماه پیش