ابهام بزرگ در واگذاری "بن رو" به رنو ایدرو مال غیر را واگذار کرده؟

در حالی 16 روز از قرارداد رنو و ایدرو می گذرد که شنیده شده، شرکت سایپا هنوز سایت "بن رو"را به عنوان رد دیون به ایدرو واگذار نکرده، بنابراین چطور ایدرو سایتی را که هنوز مالک نشده، طی یک قرارداد رسمی به رنو واگذار کرده است؟

ادامه مطلب

view:199 منبع: تسنیم - 1 سال پیش