ابهامات «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده»

عباس پورخصالیان - اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پائیز سال جاری در جلسه شماره 245 خود، «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» را تصویب کردند. اما وقتی که حاکمیت، درمورد منبعی ملی مقررات­گذاری می­کند که هم حاکمیت و هم مردم به آن نیاز دارند و مرجع مقررات­گذار نیز خود را " مرجع مقررات­گذار حاکمیتی" می­داند، نتیجه را در اکثر موارد می­توان از پیش حدس زد: دایره شمول مقررات، همه را شامل می­شود، الا نهادهای حاکمیتی را! تدوین­کنندگان «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» در مقدمه این مصوبه آورده اند: «طیف فرکانس امواج رادیویی، یک ثروت ملی و جزئی از انفال محسوب شده و مالکیت آن متعلق به هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نیست، بلکه اجازه بهره­برداری از آن تحت شرایط معین توسط متولی قانونی به بهره­برداران داده می­شود. بر اساس قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بند(ه) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون بی­سیم­های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) و در راستای اتخاذ شیوه­های مناسب، به روز و کارآمد جهت استفاده موثر و بهینه از طیف فرکانسی در کشور، اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده به شرح زیر تعیین می­شود.»   این مقدمه، اما چند ابهام دارد: «متولی قانونی» طیف کیست؟ اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، چرا نام اصلی متولی به وضوح ذکر نمی­شود؟ و اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی قانونی طیف فرکانس نیست، چه نهادی متولی آن است؟ اگر طیف فرکانس چند متولی در کشور دارد؛ یعنی هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی قانونی طیف فرکانس است و هم نهادهایی، دیگر متولیان طیف کدام هستند، پس چرا تدوین‌کنندگان این مصوبه از اسم جمعِ "متولیان قانونی" استفاده نمی‌کنند؟با فرض بر این که هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی قانونی طیف فرکانس است و هم نهادهایی دیگر، متولیان طیف هستند، پس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطاتِ وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چه گونه به خود اجازه می‌دهد دیگر متولیان طیف را دور بزند و به تنهایی تصویب­کننده این مصوبه باشد؟تدوین­کنندگان «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» در همین مقدمه، در توضیح چیستی «انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده»، خواننده را به پانوشت شماره (1) ارجاع می­دهند که در آن نوشته شده است: معادل انگلیسی انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده: " Secondary Spectrum Trading" است.  اما هیچ مترجمی نمی­تواند عبارت Secondary Spectrum Trading را «انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» ترجمه کند!چون تدوین­کنندگان این مصوبه حدس می‌زدند که با این نوع معادل­سازی کسی درک نمی‌کند موضوع این مصوبه چیست؛ به پانوشت انگلیسی مذکور اکتفا نکرده و در بخش تعاریف، به توصیف چیستی آن می‌پردازند: انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده یعنی: «فرآیندی که طی آن دارنده پروانه رادیویی بخشی از حقوق و وظایف مترتب بر پروانه رادیویی را در مدت زمان اعتبار پروانه رادیویی و محدوده جغرافیایی مندرج در آن، به صورت قابل بازگشت (موقت) یا غیرقابل بازگشت (غیرموقت) مطابق با این مصوبه به دیگری انتقال می­دهد.»!در نظر اول، خواننده این مصوبه فکر می­کند که «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» شامل نهادهای حاکمیتی هم می‌شود و آنها نیز براساس این مصوبه نباید طیف فرکانسی واگذار شده به خود را مِلک طِلق خود محسوب کنند و در صورت عدم استفاده از کل آن یا آزادشدن تکه­هایی از آن، طیف بلااستفاده را کماکان در اختیار خود نگه دارند، بلکه نهادهای حاکمیتی هم مجبورند طیف فرکانسی واگذار شده را در صورت عدم استفاده به صاحب اصلی آن که مردم‌اند و به نماینده قانونی مردم، مرجع ملی مدیریت طیف برگردانند. اما "دامنه کاربردِ" این مصوبه، به شما توضیح می‌دهد که: «این اصول، شامل امور ناظر بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده به غیر از مواردی است که انتقال‌دهنده یا گیرنده دستگاه حاکمیتی» باشد!استثنا دیگری که در "دامنه کاربرد" این مصوبه ذکر شده است حاکی از آن است که «این اصول، شامل امور ناظر بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده به غیر از مواردی است که [...] در آن بازآرایی آرایه­های کانال رادیویی یا تبدیل پروانه­های اختصاصی به پروانه­های باند فرکانس رادیویی یا آزادسازی باندهای فرکانسی، مستلزم صرف هزینه تخلیه باند و تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکه­های موجود است». این جمله مصوبه نیز ابهام دارد. با توجه به الگوریتم if-then-else معلوم نیست استثنائات مورد اشاره در این مصوبه را چه مرجعی مقررات‌گذاری می‌کند. وانگهی، استثناء اخیر، یعنی «الزام به تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکه­های موجود» مرا یاد داستانی می‌اندازد که یکی از غرفه­داران تله‌کام برایم تعریف می­کرد. وی می­گفت: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از باند فرکانس معینی را دریافت کرده بود و شرکت‌اش پس از هزینه­کرد سنگین روی باند فرکانس واگذار شده در پروژه‌های خود، اخطاری را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت می­کند مبنی بر ضرورت تخلیه تکه باند واگذار شده و بازپس­دهی آن به سازمان تنظیم مقررات و از این طرق، انتقال به نهادی حاکمیتی؛ زیرا این نهاد حاکمیتی به همان تکه باند نیاز داشت. اما چون این انتقال، «مستلزم صرف هزینه تخلیه باند و تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکه­های موجود» است، لذا براساس متن مصوبه مذکور، به غیر از موارد شمول مصوبه است! حالا چه باید کرد؟ آیا نهاد حاکمیتی‌یی که به همان تکه باند نیاز دارد باید کوتاه بیاید؟ و اگر نهاد حاکمیتی کوتاه نیامد، آیا به شرکتی که دارد از آن تکه باند استفاده می‌کند باید نخست مبالغی بابت جبران خسارات انتقال باند فرکانس و سرمایه‌گذاری مجدد روی تکه باند جایگزین، پرداخت شود؟ در این صورت، چه نهادی مبالغ جبرانی را باید پرداخت کند؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؟ یا نهاد حاکمیتی درخواست­کننده تکه باند واگذار شده؟ در هر صورت: کدام قانون، به حل و فصل این مورد (الزام به تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکه­های موجود) می­پردازد؟در کشور ما آنچه نامعلوم و تعریف نشده است، حقوق مدیریت و مالکیت طیف است. این درست است که طیف از مصادیق انفال است و مالک واقعی طیف، آحاد مردم این کشور هستند اما هر حاکمیتی به نمایندگی از مردم حق دارد بخشی از طیف فرکانس را مستثنا کند و حقوق مدیریت و مالکیت باندهای حاکمیتی را رأساً تعیین و ابلاغ کند؟ اما اولاً، کجاست و کیست این مدیریت؟ چرا مدیریت طیف برای مصارف نهادهای مستثنا شده در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانوناً تعیین نمی‌شود؟ و ثانیاً، کجاست سند مالکیت طیفی که از طرف نهادهای حاکمیتی‌یی مثل صداوسیما استفاده می­شوند؟ و ثالثاً، چرا حقوق مالکیتِ هماهنگ و استاندارد شده توسط اتحادیه بین­المللی مخابرات در موارد مزایده باندهای طیف و استفاده اشتراکی از یک یا چند باند طیف، در کشور ما قانونی و مقرراتی نمی‌شود؟ بپذیریم که: معلوم نیست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهادی صرفاً حاکمیتی یا نهادی صرفاً بخشی است؟ تعیین این تمایز واجب است تا همگان تکلیف خود را با این نهاد بدانند و این نهاد نیز تکلیف خود را با بخش روشن کند.ما، با خلاءهای قانونی و مقرراتی متعددی در تعیین مدیریت­های حاکمیتی و بخشی طیف و در تدوین حقوق مالکیت طیف در کشور مواجه هستیم. تا لایحه رفع این خلاءها از طرف دولت تهیه و به مجلس ارائه نشود و تا شورای نگهبان نسبت به ضرورت رفع این خلاءها قانع نشود، نمی‌توان از "متولی طیف" یا "متولیان طیف" صحبت کرد.ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا قانوناً اصلاح نشود، اجرای "عدالت طیفی" در کشور با مشکل مواجه است.(منبع:عصرارتباط)

ادامه مطلب

view:158 منبع: آی تی آنالایزر - 11 ماه پیش

 • برنامه های سازمان انتقال خون البرز اعلام شد دکتر مهدی زاده مدیر کل انتقال خون استان البرز با تبریک هفته انتقال خون مهم ترین برنامه های این سازمان را در آستانه ۹ دی و روز انتقال خون اعلام کرد.... تیتر 1 - 4 ماه پیش
 • با یک مصوبه چند خطی می‌توان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد وزیر اقتصاد با بیان اینکه با یک مصوبه چند خطی می‌توان، شبی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد، گفت: اجرای مرحله جدید ساماندهی سهام عدالت در دست پیگیری است.... طلا - 4 ماه پیش
 • فیلم: اصول‌گرایان تعریفی از خود ندارند! مجید فضائلی، در خصوص نقد جریان اصول گرا با سایت فردا به گفتگو نشست.... فردا - 4 ماه پیش
 • واکنش مدیر تلگرام به خبر انتقال سرور جنجال‌ها درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران برای چند روزی خوابیده بود تا زمانی که وزیر ارتباطات امروز باز هم اعلام کرد تلگرام انتقال سرورها به ایران را پذیرفته است... جنوب نیوز - 4 ماه پیش
 • اصولگرایان روش‌های جدید بیاورند اگر کسی در اصول انقلاب تجدید نظر کند، اصولگرا نیست قائم مقام جامعه روحانیت مبارز گفت: اصولگرایی در انقلاب تجدیدنظر در اصول نیست اما باید روش‌های جدید بیاوریم.... باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش
 • کرامت از اصول نظام اسلامی است حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان این که کرامت از اصول نظام اسلامی است گفت:حرکت استکباری آل سعود خلاف کرامت انسانی است.... باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش
 • جشنواره انتقال خون در بوستان ملت شهردارآنلاین: مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۸۳ هزار و ۲۵۱ نفر به مراکز اهدای خون مراجعه کردند، گفت:جشنواره انتقال خون ۶ مرداد با همکاری شهرداری مشهد در بوستان ملت برگزار می شود.... شهردار انلاین - 4 ماه پیش
 • جدل توييتري ميرسليم و حامي قاليباف ؛كدام اصول؟ درگيري به زمين مؤتلفه منتقل شده است اين حمله به قاليباف البته با طرح «ايده نواصولگرايي» از سوي او هم‌زمان شده است، تا جايي كه حاميان شهردار فعلي معتقدند كه تخريب قاليباف به بهانه طرح ايده‌اي است كه منافع برخي از اصولگرايان با آن به خطر مي‌افتد.... نامه نیوز - 4 ماه پیش
 • همراه اول کنتورهای گاز را هوشمند می‌کند همراه اول برای اولین بار در کشور، کنتور هوشمند گاز مبتنی بر فناوری NB-IoT (اینترنت اشیا) را با موفقیت تست و  راه اندازی کرد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با این اقدام، همزمان با اولین ارائه کنتور هوشمند در منطقه، کشور وارد مرحله چهارم صنعتی شد. این رویداد ع... آی تی آنالایزر - 4 ماه پیش
 • "تتلو" تابلوی بن بست اصول‌گرایی دوستی با تتلو باعث شده است ناظران و تحلیل‌گران سیاسی بگویند اصول‌گرایان رو به افول رفته‌اند.... عصر ایران - 4 ماه پیش
 • تضمین مسکو و واشنگتن برای حفظ منافع اسراییل در سوریه وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که آمریکا و روسیه تضمین خواهند کرد که منافع اسرائیل را مدنظر قرار دهند.... نامه نیوز - 4 ماه پیش
 • مشروعیت آسمانی، دلیلی بر مشروعیت زمینی انحصارطلبانه نیست امام باقر (ع)، حکومت را رابطه دو طرفه حاکم و مردم تعریف می‌کند و می‌فرماید مردم را در مقابل حاکم وظیفه‌ای بنام اطاعت و حاکم را در مقابل مردم مسئولیتی بنام رعایت عدالت و دوری از تبعیض است. بنابراین در سیره امامان معصوم علیها السلام بسان قرآن کریم، انسان نه رعیت صرف بلکه مسئول ا... بهار نیوز - 5 ماه پیش
 • همزمان با انتقال سهام شرکت‌ها مدیریت آن‌ها هم منتقل شود یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است به منظور رشد اقتصاد و بازار سرمایه ایران، دولت جدید باید همزمان با انتقال سهام شرکت هایش مدیریت آن‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کند. او می گوید دولت باید در راستایی حرکت کند که حجم بدهی هایش کاهش یابد و مقدار نقدینگی را کنترل کند.... طلا - 6 ماه پیش
 • سند ۲۰۳۰ در چه مواردی با ایران در تضاد است؟ سند بین‌المللی آموزش ۲۰۳۰ در بخش‌هایی با ارزش‌ها، اصول حاکم و اسناد بالادستی کشور در تضاد است که بخش‌هایی از این تضاد در مفاهیمی همچون تربیت شهروند جهانی، لحاظ کردن مفاهیم توسعه پایدار در محتواهای آموزشی و آموزش مسائل جنسی مشاهده می‌شود.... 598 - 6 ماه پیش
 • انتخاب نامزد نهایی جمنا به چه کسانی واگذار شد؟ حق انتخاب "نامزد نهایی جبهه مردمی" با اکثریت آرای اعضا، به شورای مرکزی واگذار شد.... نامه نیوز - 8 ماه پیش
 • چین در واکنش به اظهارات ترامپ وزیر امور خارجه چین امروز (پنجشنبه) تاکید کرد: روابط چین ـ آمریکا با ابهامات جدیدی رو به روست اما با احترام به منافع اصلی می‌توان این روابط را همچنان با ثبات نگه داشت و تنها خواست یک نفر نمی‌تواند مانع روابط این کشور شود.... پارسینه - 11 ماه پیش
 • وزیر خارجه چین از ابهامات روابط با آمریکا گفت ایسنا نوشت:وزیر امور خارجه چین تاکید کرد: روابط چین ـ آمریکا با ابهامات جدیدی رو به روست اما با احترام به منافع اصلی می‌توان این روابط را همچنان با ثبات نگه داشت و تنها خواست یک نفر نمی‌تواند مانع روابط این کشور شود.... خبر انلاین - 11 ماه پیش
 • وزیر خارجه چین: روابط با آمریکا با ابهامات جدیدی مواجه است ... انتخاب - 11 ماه پیش
 • پتانسيل عظيم سياسی كه ذره‌ ذره آب می‌شود! انقلاب اسلامی ایران بر اساس خواسته های مردم پا به عرصه گذاشت. در این بین از ابتدای نهضت، جریان هایی بوده اند که بر همین رویکرد و اصول پیش رفتند و به سعادت رسیدند ولی برخی از گروه ها و رده‌هاي سیاسی نيز حضور داشتند که در ابتدای انقلاب همگام با نظام و همزبان با مردم بودند ولی در ا... برترین ها - 1 سال پیش
 • ایران مبارزه دوم را واگذار کرد تیم ملی تکواندوی کشورمان در دومین پیکار خود در جام جهانی، نتیجه را به هوگوپوشان کره‌جنوبی واگذار کرد.... شفاف نیوز - 1 سال پیش
 • رسیدگی به پرونده ابهامات در مدرک تحصیلی حسین فریدون عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ۱۵ نفر از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص پرونده ابهامات در مدرک تحصیلی حسین فریدون شدند.... رجا - 1 سال پیش
 • نتیجه مذاکره اوپک منافع ملی ایران را تامین کرد علی شمس اردکانی گفت: توافق اوپک منافع ملی ما را تامین کرد.... ویستا - 1 سال پیش
 • از زندگی با فرد مبتلا به ایدز نترسید عضو کمیته تحقیقات کشوری ایدز ضمن اشاره به روش‌های انتقال بیماری ایدز، تاکید کرد: بیماری ایدز وحشتناک نیست و مردم نباید از آن بترسند، اگر اصول اولیه را بدانند نباید هیچ باکی از برخورد با آنها داشته باشند.... برترین ها - 1 سال پیش
 • از زندگی با فرد مبتلا به ایدز نترسید، اما... ایسنا نوشت: عضو کمیته تحقیقات کشوری ایدز ضمن اشاره به روش‌های انتقال بیماری ایدز، تاکید کرد: بیماری ایدز وحشتناک نیست و مردم نباید از آن بترسند، اگر اصول اولیه را بدانند نباید هیچ باکی از برخورد با آنها داشته باشند.... خبر انلاین - 1 سال پیش
 • ضرب‌الاجل حزب حاکم کره جنوبی به رئیس‌جمهور برای استعفا تا آوریل حزب حاکم کره‌جنوبی امروز (پنج‌شنبه) به رئیس‌جمهوری این کشور تاکید کرد تا آوریل سال آتی از مقامش کناره‌گیری کند، در غیر اینصورت، خطر استیضاح را به جان بخرد.... آفتاب - 1 سال پیش
 • مارگیری حاکم دبی و پسرش در صحرا عکس شهردارآنلاین: حاکم دبی به همراه پسرش برای گردش به صحرا رفتند.... شهردار انلاین - 1 سال پیش
 • لزوم انحصارزدایی از فرکانس‌های مورد نیاز «تلویزیون همراه» عباس پورخصالیان - طبق اظهار نظر اخیر رگولاتوری ارتباطات، با اتمام دوره گذار از پخش آنالوگ به پخش دیجیتالی در سازمان صداوسیمای کشور، تخلیه بموقع تکه‌باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز و بازپس‌دهی آنها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امکان استفاده از این منابع کمیاب م... آی تی آنالایزر - 1 سال پیش
 • ابهام بزرگ در واگذاری "بن رو" به رنو ایدرو مال غیر را واگذار کرده؟ در حالی 16 روز از قرارداد رنو و ایدرو می گذرد که شنیده شده، شرکت سایپا هنوز سایت "بن رو"را به عنوان رد دیون به ایدرو واگذار نکرده، بنابراین چطور ایدرو سایتی را که هنوز مالک نشده، طی یک قرارداد رسمی به رنو واگذار کرده است؟... تسنیم - 1 سال پیش
 • هزینه های نمایندگی چیست؟انواع آن 1- هزینه هایی هستند که مالکان به خاطر اعمال نظارت بر عملکرد، فعالیتها و اقدامات مدیران متحمل میشوند تا اطمینان پیدا کنند مدیران در راستای حداکثر رساندن منافع آنها کار میکنند.2- هزینهای است که سهامداران برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهامداران میپردازند.3- لذا ممکن است بین ح... قطره - 1 سال پیش
 • انتقال سامانه دفاعی اس 400 و ساخت 200 بالگرد نظامی روسیه در هند رئیس‌جمهور روسیه و نخست‌وزیر هند چندین توافقنامه در زمینه‌های انرژی و دفاعی امضا کردند که براساس آن، سامانه اس 400 به دهلی‌نو واگذار و 200 بالگرد روسی در هند ساخته می‌شود.... تسنیم - 1 سال پیش