آمار عجیب حسن روحانی از اشتغال جوانان در کشور: راضی هستیم(!!)

رئیس جمهور گفت: طبق آمار مقایسه ای پایان زمستان۹۴ و ۹۵، بیش از ۶۳۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شد که این میزان در تابستان۹۴ نسبت به ۹۵ بالغ بر۷۲۴هزار شغل بوده است.

ادامه مطلب

view:143 منبع: 598 - 1 سال پیش