آقای عبدی ! کدام تصویر هویت اصلاح طلبی است ؟!

فقط چند تصویر از هزاران تصویر را تقدیم آقای عبدی می کنم تا معلوم شود عکس گرفتن با چه کسانی و در چه وضعیت هایی ننگ و عار است؟

ادامه مطلب

view:25 منبع: عصر امروز - 2 ماه پیش