آقای روحانی پازل سیاست خارجی تان در حال فرو ریختن است از ملت ایران عذرخواهی کنید

با استقرار دولت یازدهم آنانی که با ترکیب دولت و افکار و خط سیر راهبردهای مختلف دولت تدبیر و امید که ریشه در دولت های سازندگی و اصلاحات داشت این نگرانی قوت گرفت که شاید همان برنامه ها و همان برنامه ها در این دولت نیز با یک پوست اندازی سیاسی به اجرا در آید و زمانی این احساس اوج گرفت که حسن روحانی با خطاب قرار دادن منتقدان با عناوین مختلف سعی نمود تا بی برنامه گی و وادادگی سیاسی خویش را هرچه بیشتر در پشت این حرکت پنهان سازد.

ادامه مطلب

view:168 منبع: 598 - 1 سال پیش