آخوندی: سیستم بانکی به پول سمی آلوده شده

آخوندی گفت: واقعیت این است که بدون بانک در دنیای مدرن اساسا امکان توسعه وجود ندارد و طی سال های ۹۳ و ۹۴ سیستم بانکی و نظام پولی کشور به پول سمی آلوده شده بود.

ادامه مطلب

view:41 منبع: جهان - 9 ماه پیش