(تصویر) طرح جلد قابل تامل نشریه آلمانی درباره ترامپ

این مجله آلمانی با انتشار این عکس، تلویحا ترامپ را به یک انسان اولیه تشبیه کرده و در گزارشی که به همین منظور در شماره جدید خود منتشر کرده، نوشته: یک انسان (اشاره به ترامپ) بشریت را به عقب رانده است.

ادامه مطلب

view:72 منبع: فرارو - 9 ماه پیش